Каталог на адвокатите в България

адвокат Николай Желязков

специализиран в - Гражданско право и процес, Международно право, Административно право, Семейно и наследствено право, Данъчно право, Корпоративно право, Банково право, Вещно право, Трудово и осигурително право
предлага Online консултации

Допълнителна информация:


Информация за мен:


Роден съм на 24.05.1974 г. в гр. Варна. Завършил съм средното си образование в езикова гимназия. Висше юридическо образование съм завършил през 2001 г., а от 2002 г. и понастоящем работя като адвокат, вписан в Адвокатската колегия на град Варна.


Правни услуги:


Търговски договори;
Международно право
Облигационно, вещно, семейно и наследствено право, бракоразводни дела, делби и свързаното с тях процесуално представителство;
Изготвяне на граждански договори, подготовка и реализиране на сделки по управление и разпореждане с имуществени права, сделки с недвижими имоти, защита на нарушени вещни права;
правна помощ в производства по екстрадиция от Република България, при кандидадстване за временно и постоянно пребиваване на територията на Република България, както и за получаване на българско гражданство;
Регистрация на юридически лица и/или техни клонове в Република България;
Правна помощ на физически и юридически лица от други държави;
Съдебна защита по граждански и административни спорове